جدول زمانی پخش زنده دروس در روز ۲۶ فروردین اعلام شد

[ad_1]

آفتاب‌‌نیوز :

جدول زمانی پخش زنده دروس در روز سه شنبه ۲۶ فروردین به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش

ازساعت ۷:۴۵ تا۸ (آموزش درس تربیت بدنی برای دانش آموزان مقطع متوسطه)

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨: ٢٠ درس فارسی پایه ٩

ساعت ٨: ٢٠ تا ٨:۴٠ درس عربی پایه۸

ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس ریاضی پایه ٧

ساعت ٩ تا ٩: ٢٢درس مطالعات اجتماعی پایه ٩

دوره ابتدایی:

ازساعت١٠: ٣٠ تا ۱۱ درس فارسی ونگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ درس فارسی ونگارش پایه دوم

از ساعت ١١: ٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم

ازساعت١٢تا١٢: ٣٠ درس پیام ها وهدیه های آسمانی پایه چهارم

از ساعت ١٢: ٣٠ تا١٣ درس فارسی ونگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس نگارش۱ پایه ١۰ تمامی رشته ها

ساعت ١۵ درس ریاضی۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی و تجربی

ساعت ۱۵:٣٠ درس فیزیک ۲پ ایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۶ درس ریاضی۲ پایه ۱۱ رشته تجربی

ساعت ۱۶:٣٠ درس دین وزندگی٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و تجربی

ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه ١۱ تمام رشته ها

ساعت ٢٢ تا٢٢: ٣٠ درس هندسه۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ٢٢: ٣٠ تا٢٣ درس فیزیک۳ پایه١٢ رشته تجربی

شبکه ۴

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸تا ۸:٢۵ درس اصول عقاید ۱ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس تاریخ ۲پ ایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٨:۴۵ تا ٩: ١٠ درس عربی و زبان قرآن ۳پ ایه ۱۲ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت٩: ١٠ تا ٩:٣۵ درس اصول عقاید ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس علوم و فنون ادبی۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی

۱۰:۲۵ تا ۱۰:۵٠ مدیریت تولید – پایه ۱۱ – مبحث کیفیت- شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

۱۰:۵٠ تا ۱۱:١۵ درس دانش فنی پایه، رشته شبکه ونرم افزاررایانه – پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

۱۱:۱۵ تا ۱۱:۳۵ درس استانداردبرنامه ریزی امورهنری درخانواده – پایه ۱۱ – رشته مدیریت و برنامه ریزی امورخانواده-شاخه کاردانش

۱۱:۳۵ تا ۱۲ استانداردطراحی چهره – پایه ۱۰ – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

[ad_2]

Source link