توضیحات همتی درباره تسهیل خدمات پرداخت خُرد به مردم

[ad_1]

رییس کل بانک مرکزی در خصوص تسهیل خدمات پرداخت خُرد به مردم با شکل استاندارد و یکپارچه در بانک ها توضیحاتی را ارائه کرد.

[ad_2]

Source link